Journal of Neurosciences in Rural Practice
 

    Article Cited by others

CASE REPORT

Isolated cysticercosis of the cauda equina

Iacoangeli Maurizio, Moriconi Elisa, Gladi Maurizio, Scerrati Massimo

Year : 2013| Volume: 4| Issue : 5 | Page no: 117-119

   This article has been cited by
 
1 Case report of an epidural cervicalOnchocerca lupiinfection in a 13-year-old boy
Tsinsue Chen,Karam Moon,Daphne E. deMello,Iman Feiz-Erfan,Nicholas Theodore,Ratan D. Bhardwaj
Journal of Neurosurgery: Pediatrics. 2015; 16(2): 217
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
2 Optimized codon usage enhances the expression and immunogenicity of DNA vaccine encoding Taenia solium oncosphere TSOL18 gene
Yuan-Yuan Wang,Xue-Lian Chang,Zhi-Yong Tao,Xiao-Li Wang,Yu-Meng Jiao,Yong Chen,Wen-Juan Qi,Hui Xia,Xiao-Di Yang,Xin Sun,Ji-Long Shen,Qiang Fang
Molecular Medicine Reports. 2015;
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]

 

Read this article